Gästinlägg-Ett svenskt försvar?

19 februari, 2013

Image

ETT SVENSKT FÖRSVAR? –en personlig betraktelse kring historien och dagens politik

Jag har försökt följa en del av debatten om det svenska försvaret. En av anledningarna till det intresset beror på vad jag hört hemifrån; av mina föräldrar, om deras egna och föregående generations utmaningar vad gällt krig och försvar i Finland. Berättelserna har, utöver krigen i sig självt, handlat om att förlora sina hem, sina hemtrakters kultur och om längtan tillbaka. Om hur en makt oanmält anfaller, med intentionen om att förgöra ett folk som inte uppfyller kriterier som att tillhöra slaverna och som inte heller velat underkasta sig den kommunistiska ideologin. Maktens syfte var istället att förgöra och omvandla arealer till sina. Konsekvenserna av ideerna blev katastrofala och kostade mångas liv. För finnarnas del, liv som gavs för tron på ett eget fritt land. För angriparsidan, ett mångfalt större antal döda än man räknat med att förlora. Betydelsen av att man snabbt lyckades bygga upp ett eget effektivt försvar mot angrepp avgjorde självständigheten.

Utöver att fysiskt förlora viktiga områden – ledde det även till personliga trauman, rotlöshet och omvälvningar. Även jag som varande bara nästa generation (av vår senare migrerade familj till Sverige) kände av föräldrarnas känsla av att det fattades ”ett riktigt hem”.

POLITIKEN I SVERIGE

Jag ställer mig frågande inför hur man inte kan vilja vara redo att försvara sitt land? Och hur kan politiken och media fortgående odla aningslöshet? En föråldrad neutralitetspolitik verkar vara det enda skyddsnät som man vill förlita sig på.

Jag har märkt, att (en för folket icke-representativ) media, liksom skolväsendet och högskolan förmedlar idéer som att ”landet Sverige skall vara till för alla” och att ”ett lands gränser är något onödigt” . Tveksamheter och kritik mot detta tycks nonchaleras.  ”Känslor” är viktigare än den kunskap och erfarenhet som finns. Sådana här utopiska förhållningssätt från media/samhället tycks mig rent ut sagt dumma och farliga i en omvärld som har helt andra erfarenheter än den vilken alltför många naiva svenskars utblick bygger på. Beslutsfattarna som vuxit upp i ett förskonat land verkar själva ha mjuknat och fått allt blåare ögon. Faktorer som ett gynnsamt geografiskt läge har hjälpt landet under 1900-talets flera krig och ”buffrande” länder runt om har skyddat och gett plats för en undanglidande neutralitetsivrande politik.

”Undanglidandet” bidrog nog till ilska och likaväl avund som folk i kring måste ha känt efter att de själva drabbats utan en ännu större reaktion från bl.a. Sverige. Visserligen gavs viss hjälp från svenskt håll – av dem som verkligen insåg vad hjälp och gemenskap innebär – men ännu tydligare ställningstagande med hjälpinsatser kunde gjorts mot hoten och anfallen som de andra fick tackla.1

Sverige,vill idag se sig självt som föregångare ”för den globala freden” eller liknande men är själva inte riktigt villiga att bidra till den balans som behövs. Andra länders försiktighet tycks ses som ”en föråldrad omvärldssyn” när det i själva verket verkar som Sverige tyvärr har halkat in på en egen naiv linje. Det svenska förhållningssättet är som sagt klart avvikande jämfört med andra länders. Hoppet ligger hos dem här som har kunskap, erfarenhet och vaksamhet nog samt har förmåga att ta ett djupare och bredare perspektiv.

Sverige behöver ett försvar av proportionerlig storlek. En jämförelse med grannländerna visar direkt på obalansen.

I Norden är fördelningen följande enligt tabellen nedan. Tabellen är inte dagsaktuell men visar proportionerna. Och ur den svenska siffran kan tyvärr utläsas att beslutsfattare (av folket valda) i Sverige inte längre tycks värna sitt land;

Den militära insatsorganisationens storlek i de nordiska länderna 1997-20092

Land                         1997     2009

Sverige           623 000          37 600 (aktiva: 770)

Finland           531 000          266 000

Norge             267 000          64 000

Danmark         103 000          84 000

Sverige behöver ha en beredskap av både praktiska skäl och lojalitetsskäl mot omkringliggande länder. Ett möte i Finland efter årsskiftet 2103 mellan försvarens representanter väckte ilska hos det finska folket. Moderaternas Bildt och försvarsminister Renström hade nuddat vid tanken om ökat samarbete i en tidningsartikel strax innan mötet. Det uppfattas sannolikt som att vilja åka snålskjuts på andras insatser.

VAD ÄR ETT LAND OCH VILKEN ÄR DESS UPPGIFT?

Inom folkrätten, som även omfattar frågan om staters ställning, hålls tre grundläggande faktorer för givna.  En stat förutsätter ett territorium, en befolkning och en regering som utövar kontroll över territoriet. Förutom en inre stabilitet brukar man kräva att en regering ska förmå demonstrera statens självständighet utåt.4

Ett lands medborgare ska kunna förvänta sig att trygghet värnas.  För upprätthållande av trygghet behövs system som kan aktiveras effektivt vid behov. Ett försvar borde, så som i andra länder, vara uppdaterat, utvecklas och involvera en tillräcklig mängd kunniga personer och ha en spridning ut i samhället.

Endast ett drygt halvsekel har gått från omfattande krigstillstånd i Europa. Med tiden har hoten förändrats och nya tillkommit. Risk för terrorism och sabotage inifrån är nya typer av utmaningar. Ett nästintill obefintligt försvar i kombination med ett polisväsende räcker inte långt. (En annan nutida källa till konflikter kan till exempel vara naturtillgångar. Arktis oljetillgångar är ett område av stort ekonomiskt intresse. Om Rysslands intresse för arealerna intensifieras, räcker neutralitetstanken och konsensustänkandet?) Ett land som tagit beslut om att underminera sitt försvar behöver inse att sådan politik kan verka inbjudande till olika former av manipulation/övertag.

Utan att vilja stigmatisera frågan om just Ryssland citerar jag i sammanhanget ändå ur Mikael Janssons artikel; ”Ryssland moderniserar idag sitt försvar och kommer att disponera en välbeväpnad och välövad armé om 1 miljon soldater. Den ryska krigsmakten övas för strid med utgångspunkt inte enbart i försvaret av sina egna gränser utan också för anfallsoperationer. Den svenska armén som nu byggs för att uppnå en numerär på 13 100 soldater oräknat hemvärnet övas för globala insatser och tillfälliga konfliktytor vilket innebär en helt annan typ av insatser. Den svenska försvarsmakten är helt enkelt för liten sett till Sveriges geografiska läge i omedelbar närhet till en oberäknelig stormakt.”4

ETT LAND OCH ETT FOLK ÄR INGEN SJÄLVKLARHET (Ingermanland)

Våra grannländers folk har upplevt mycket som man förskonats ifrån här. Deras syn på hot är annorlunda och aktualiserat under 1900- talet. För att peka på hur glömska, förträngning och döljande fungerar passar följande exempel. Ett folk förintades i stort sett helt, inte alltför långt härifrån. På andra sidan Östersjön fanns ett område; Ingermanland, på omfattande arealer med ett folk; ingermanländare, med, för att bara nämna några fakta; hela 32 lutherska församlingar, 300 finskspråkiga skolor, ett tiotal tidningar, med mera, av vilket numera inget finns kvar. Med hjälp av omfattande och systematiska avrättningar, deporteringar och förflyttningar i kommunistisk och panslavisk anda lyckades man eliminera ett helt folk. Samma öde var tänkt för finnarna liksom esterna (där man hann en bit på väg).  Hade ett försvar kunnat förhindra ingermanländarnas öde? Svaret vet vi inte. Detta är bara ett exempel från modern tid, som med tydlighet visar på behovet av beredskap, kunskap och skydd, mot ej ännu klart definierade hot . Upplysning, bildning och kunskap om historia och politik, korrekt och neutralt analyserad, är effektiva medel som ger folket en rimlig chans att själva bedöma och låta rätt beslut fattas i vårt land. Tillsammans med ett välfungerande försvar har ett land en rimlig chans stå stadigt i framtiden. Det läget saknas nu.

Migration – ett tillägg

Inför debatten med den positiva inställningen till migration som pågår i Sverige  (börjar luckras upp nu) reagerar jag med mycket stor tveksamhet. Migration är inget frivilligt- åtminstone inte fram till 1960 -och 70-talen. Migration kräver uppoffringar och sker oftast av rent ekonomiska skäl. Media och politiker vill framställa migration som något närmast förnöjsamt upplever jag.  Brist på insyn och egna erfarenheter av invandring i kombination med vad som närmast kan beskrivas som en ”självpåtagen räddar- och godhetsattityd” liksom ”förstå sig påandet” känns främmande och direkt respektlös. Sådana här konsekvenser av omflyttningar kan tittas mer på….

/Inger Broms

Medlem i Svenska Lottakåren och Lottatraditionsförbundet i Finland rf. Med rötterna i Karelen, Viborg.

1http://www.youtube.com/watch?v=cMJf-EoRc1g

2 Rapport från Stödutredningen. Fö 2009:A. Tabell.

4 Sverige och folkrätten, O.Bring, S.Mahmoudi, P. Wrange. Norstedts juridik 2011, Norstedts Juridik

5 9:11http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/64/55/60192619.pdf

6Mikael Jansson ledamot i försvarsutskottet SD; http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/16/vi-kan-inte-bortse-fr-n-rysslands-v-xande-milit-ra-styrka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: