Tyska flottans svenska rötter

22 september, 2012

Nedan är ett inlägg av historisk karaktär av Övlt och riksdagsledamot Stellan Bojerud.

Tyska flottans svenska rötter

Efter Napoleon-krigens avslutande anordnades 1815 en fredskongress i Wien, där Europa nyordnades. Ett resultat var bildandet av Tyska Förbundet där bl a östersjöstaterna Preussen, Holstein och Lübeck ingick. I samband härmed avträdde Sverige Neu-Vorpommern och ön Rügen till Preussen.

Preussen fick även rätt att lösa in svensk statsegendom och det tilläts svenskar att övergå i preussisk tjänst. En som gjorde detta var kommendanten i fästningsstaden Stralsund, generallöjtnant von Engelbrechten, som blev provinsguvernör och tillika militärbefälhavare.

Preussen förvärvade den 23 oktober 1815 sex svenska kanonslupar, nämligen Nr.10, Nr.17, Nr.45, Nr.48, Nr.51 och Nr.116, vilka bildade Preussens samlade bestånd av krigsfartyg. För att administrera och leda den lilla sjöstyrkan, som löd under guvernör von Engelbrechten och lantmilitären, engagerades två svenska sjöofficerare, löjtnant Diedrich Longé och fänrik Henry Murck. Dessa båda kom ända fram till 1848 vara de enda sjöofficerarna i Preussen.

Diedrich Johann Longé var född i Innala, Finland, den 5 december 1779. Han tog 1794 tjänst vid Savolax infanteriregemente, men övergick 1799 till flottan och utexaminerades som sjöofficer i Sveaborg den 23 maj 1801. Efter fyra år i svenska flottan tog han tjänstledigt för att vidga sina kunskaper genom utrikes sjöfart. Efter några år återvände han till svenska flottan och stationerades i Pommern.

Löjtnant Longé lämnade svenska flottan redan den 15 augusti 1815 och började direkt att planera bildandet av en preussisk marin, men det dröjde ända till den 2 april 1816 innan den preussiske konungen formellt anställde Longé som kapten, eller som det skrevs på tyska, Marine-Hauptmann.

Kanonbåtarna och det första nybyggda fartyget

De sex kanonbåtarna övertogs i befintligt skick, det vill säga ganska utslitna. Det fanns inga besättningar, som kunde rusta dem. Normalt skulle de ha vardera 13 sjömän vartill i krigstid kom 50 soldater. De blev alltså upplagda i väntan på bättre tider.

Kapten Longé konstaterade att Preussens krigshärjade ekonomi inte tillät mer än byggandet av ett enda fartyg. Han skissade en lätt flotta med snabbseglande skonare, men i avvaktan på detta planlade han utnyttjande av bestyckade handelsfartyg i händelse av krig.

Kapten Longé var ett gott val, som preussarna gjort. Bl a var han kompetent att konstruera fartyg och han lät på uppdrag av guvernör Engelbrechten teckna kontrakt med båtbyggaråldermannen J.A. Meyer i Stralsund om byggandet av en snabb brigantinriggad skonare. Det av kapten Longé ritade fartyget sjösattes den 13 september 1816 och döptes till Stralsund. Detta datum kan betraktas som den preussiska – och med tiden tyska – flottans födelsestund.

Fartyget hade dimensionerna 24,27 m längd i vattenlinjen, 7,32 m bredd och 2,36 m djupgående. Bestyckningen bestod av två 24-pundiga kanoner och åtta 18-pundiga karronader. Besättningens styrka är inte känd men har beräknats till två officerare, en underofficer och högst 50 man. Avsikten var att Stralsund skulle vara typfartyg och utbildningsplattform för en serie örlogsskonare.

Den 24 november 1816 fastställdes den nya preussiska örlogsflaggan. Kapten Longé kunde den 12 februari 1817 hissa denna ombord i Stralsund, som krigsrustades för att kunna eskortera en vapentransport från Rotterdam till Stettin. Nordafrikanska sjörövare uppträdde nämligen ända upp i Nordsjön och preussiska regeringen avsåg ställa Stralsund till förfogande i en internationell sjöstyrka.

Nordafrikanska sjörövare i Nordsjön

Det fanns farhågor för att den tunisiska korvetten Jabura skulle söka uppbringa transporten, men då det blev känt att detta sjörövarskepp uppehöll sig i farvattnen runt Gibraltar, kunde Longé befrias från uppdraget. I maj 1817 uppbringade emellertid nordafrikanska sjörövare tre tyska handelsfartyg i Nordsjön, men dessa fritogs av en brittisk sjöstyrka.

Istället genomförde Stralsund under Longés befäl en provtursresa mellan den 20 maj och 16 juni 1817. Under färden besöktes tyska östersjöhamnar, Bornholm och Gotland. Stralsund visade sig vara en snabbseglare av rang.

Medvetandet om sjöfartens betydelse ökade i den preussiska regeringen och den 20 juni 1817 beslöts att inrätta en sjöbefälsskola – Navigations-Hauptschule – i Danzig, som skulle disponera Stralsund som övningsfartyg. Brist på medel gjorde emellertid att fartyget efter juni 1818 endast var utseendemässigt rustat och hamnliggande vid några tillfällen då det visades upp för höga besökare, utan sjöbefälsskolan hyrde vid behov in handelsfartyg.

Den lilla preussiska flottan saknade resurser, men framförallt penningmedel, för fartygsunderhåll och de från Sverige förvärvade kanonsluparna måste efter hand utrangeras, vilket skedde åren 1817 – 1819. Den 10 februari 1820 såldes resterna av de sex kanonsluparna för sammanlagt 131 Thaler 8 Silvergroschen och 7 Pfenninge. Kanonerna och användbara inventarier förrådsställdes för kommande behov.

Den preussiska flottan disponerade därefter endast den till sjöbefälsskolan i Danzig permanent utlånade och upplagda Stralsund fram till 1822 då ett andra krigsfartyg byggdes. Detta var en liten slup – Gouvernementsschaluppen – främst avsett för transporter mellan Stralsund och Rügen samt den däremellan i Strelasundet belägna ön Dänholm, som var upplagsplats för flottan.

1823 byggdes emellertid vid J.J. Klawitters varv i Danzig en segel- och roddkanonbåt, som döptes till Thorn. Denna förlades inledningsvis i Berlin och bemannades av en underofficer och två man ur Garde-pionjärbataljonen. Lilla Thorn kom sedan att periodvis vara stationerad i Danzig, Stralsund och Thorn.

1824 byggde Klawitter kanonbåten Danzig, som ianspråktogs som övningsfartyg för sjöbefälsskolan.

Ytterligare två kanonbåtar med de fantasilösa namnen Nr 1 och Nr 2 byggdes 1826 – 1827 vid varvet J.A. Meyer i Stralsund. De bemannades av Garde-pionjärbataljonen och förlades i Berlin respektive Thorn.

Marindepån på Dänholm

Brist på medel gjorde att utbyggnaden av den preussiska flottan gick långsamt. Longé hade lagt fram en programplan redan den 10 juli 1820, men det dröjde till 1827 innan en marindepå kunde etableras på Dänholm, som ligger strax utanför fastlandet vid Stralsund. Den 17 augusti 1827 blev Longé kommendant för Marine-Etablissement på Dänholm och Henry Murck blev intendent. Depån försågs med varvs- och verkstadsresurser för att kunna utföra reparationer och underhåll.

En av anledningarna till Longés nya befattning var att han kommit på kant med den nya chefen för sjöbefälsskolan i Danzig, dansken Michael Johan Petronius Bille. Intill dess denne 1827 övertagit sjöbefälsskolan, hade Longé haft en odefinierad ställning och de facto utövat ledarskap över allt preussiskt sjöväsende.

Den snabbseglande skonaren Stralsund hade mest legat avrustad i hamn och 1827 bedömdes kostnaderna för att rusta henne motsvara kostnaderna för ett nybygge. Hon utrangerades den 17 oktober 1829 och såldes den 18 november samma år för 1584 Thaler, 20 Grosschen och 7 Pfenninge. Kanoner, karronader och annan sjömilitär utrustning behölls av marinen.

Longé, som utnämnts till major, kallades som sakkunnig i en marinkommission under ledning av prins Adalbert, som 1835 -1836 utarbetade en marinplan, som emellertid inte kom att följas på grund av medelsbrist. Det dröjde till 1840 – 1841 innan flottan förstärktes med två för lokalförsvar av Danzig avsedda kanonjollar byggda av J.J. Klawitter.

I april 1841 beslöt emellertid kung Friedrich Wilhelm IV att låta bygga en högsjövärdig övningskorvett för sjöbefälsskolan i Danzig. Fartyget byggdes av Carmesin-varvet i Grabow och döptes vid sjösättningen den 24 juni 1843 till Amazone. Påföljande år den 17 maj påbörjade Amazone sin första långresa med Konstantinopel som mål. 1835 gick resan via Madeira till Genua. 1847 hade kompetensuppbyggnaden nått därhän att långresan kunde utsträckas ända till Nordamerika. Denna första seglats över Atlanten kom att bli en milsten i tyska flottans historia och Amazone kom att kallas ”Grossmutter der Deutschen Flotte”. Vad detta betyder är oklart för en svensk, eftersom Grossmutter betyder både farmor och mormor.

Krig i Schleswig och Longé går i pension

1848 var ett år då revolutioner utbröt lite varstans i Europa. I det stundtals förvirrade skeendet utbröt en konflikt mellan Tyska förbundet och Danmark. Tvistefrågan var hertigdömet Schleswig. Den 24 mars utropades en provisorisk regering i Kiel och konflikten övergick i ett väpnat skede. Kung Friedrich Wilhelm IV gav generallöjtnanten prins Adalbert i uppdrag att söka anordna ett kustförsvar i Östersjön mot den vida överlägsna danska flottan.

Den 20 april 1848 lät den preussiske artillerilöjtnanten Werner Siemens lägga ut världshistoriens första med elektricitet kontrollerbara sjöminor. Dessa lades ut i hamnen i Kiel. Tändningen skedde medelst galvaniska batterier och kablarna var isolerade med guttaperka.

Den 23 maj 1848 mobiliserades Amazone och sändes att skydda Danzig vid Neufahrwasser. Samtidigt beslöts byggandet av 18 kanonslupar av Longés konstruktion. Redan den 10 augusti 1848 kunde den första sjösättas vid varvet Erich i Stralsund. Den döptes till Strelasund, men betecknades även som Nr. 1. Trots att omfattande medelsinsamling skett genom de våren 1848 bildade Marineverein i Hamburg och Frauenverein i Berlin, fanns inledningsvis endast den utrustning som härstammade från den 1829 slopade skonaren Stralsund.

Diedrich Longé var vid krigsutbrottet 69 år, hade redan gått i land och var ordförande i den preussiska regeringens marinutskott med säte i Stralsund. Han begärde att få ett aktivt befäl, men konungen avböjde detta. Longé lämnade då marinutskottet och därmed ändades det svenska skedet i den tyska flottans historia.

Diedrich Johann Longé avled vid 84 års ålder i Stralsund den 10 maj 1863 och jordfästes på St.-Jürgen-Friedhof i Stralsund. Det går numera inte att lokalisera graven.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: